Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2013

liliowekapelusze
liliowekapelusze
Reposted fromoopsiak oopsiak viatutus tutus
liliowekapelusze

February 05 2013

liliowekapelusze
9745 8436
Reposted fromojkomena ojkomena
liliowekapelusze
9759 4572
Reposted fromojkomena ojkomena
liliowekapelusze
6026 236f
Reposted fromojkomena ojkomena
liliowekapelusze
9521 ea61 500
Reposted fromojkomena ojkomena
liliowekapelusze
5806 428c
Reposted fromojkomena ojkomena
liliowekapelusze
6118 a12f 500
Reposted fromojkomena ojkomena
liliowekapelusze
9172 405c
Reposted fromojkomena ojkomena
liliowekapelusze
9262 e902
Reposted fromojkomena ojkomena
liliowekapelusze
1447 0cbb
Reposted fromojkomena ojkomena
liliowekapelusze
3649 65ca 500
Reposted fromojkomena ojkomena
liliowekapelusze
Szukaj zmian. Czy niszczą Twoje życie, czy budują je. Nieistotne. Zmiany są potrzebne.
— rzuć wszystko i chodź się całować !
Reposted fromojkomena ojkomena
liliowekapelusze
Czas jest cenny - marnuj go dobrze.
Reposted fromscorpix scorpix viaojkomena ojkomena
liliowekapelusze
Pewien mąż tak kochał swoją jednooką żonę, że sądził, iż wszystkie inne kobiety mają jedno oko za dużo.
— Przysłowie chińskie
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viaojkomena ojkomena
liliowekapelusze
0049 87ef
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaojkomena ojkomena
liliowekapelusze
6965 0c75
Reposted fromlabellavita labellavita viaojkomena ojkomena
liliowekapelusze
nie płacz w liście
nie pisz że los ciebie kopnął
nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia
kiedy Bóg drzwi zamyka - to otwiera okno
odetchnij popatrz
spadają z obłoków
małe wielkie nieszczęścia potrzebne do szczęścia
a od zwykłych rzeczy naucz się spokoju
i zapomnij że jesteś gdy mówisz kocham
— ks. Jan Twardowski
Reposted fromojkomena ojkomena
liliowekapelusze
2572 20ef
Reposted fromclitoris clitoris viaojkomena ojkomena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl